תוכניות לימוד
להדרכות עובדים בגובה
בבימות הגברה ותאורה


א. מבוא כללי


מבוא

מתן מבוא כללי ומקדים לעריכת תכניות הלימוד העוסקות בעבודה בגובה בבימות הגברה ותאורה.

 

אוכלוסיית היעד
כל העובדים בבימות הגברה ותאורה בגובה מעל 2 מטרים , ובמקום בו קיימת סכנת נפילה בכל מתאר שהוא.

 

שיטת ההדרכה
הדרכה עיונית ומעשית– בקבוצות של 10 חניכים לכל היותר .


ביצוע ההדרכה – ע"י מדריך עבודה בגובה לבימות הגברה ותאורה שמוסד להכשרה נתן לו תעודת הכשרה לשמש מדריך באחד או יותר מתחומי העבודה שנקבעו בתקנות, והוא רשום במרשם;


הערה
יודגש כי משך ההכשרה המוצעת לפרק זה, הינה הזמן המזערי והוא מחויב בהרחבות בהתאם לסוג
הכלים ואופי העבודה המבוצעת. 


נושא

פירוט

שעות לימוד

הערות

מבוא

הכרות בין החניכים למדריך והצגת הנושא
מהוא גובה והסכנות הקרוחות בו
התכנות תאונות בגובה

 

2 שעות

 

חוקים ותקנות

חוקים ותקנות מהם
תקנת עבודה בגובה
אחריות

 

טרסים ופיגומים

תקנים, כללי, יצוב, מבנה, תקינות .

 

הנפילה

נפילה מה היא – פרוק גורמי הנפילה הסיכונים והסכנות

 

זיהוי והערכת סיכונים

איתור הסיכונים.דפוסי חשיבה לעבודה בגובה. נפילת חפצים הערכת הסיכון.

 

ציוד מגן אישי

ציוד המגן האישי לעבודה בגובה

1 שעה

30 דקות תרגול לבישת ובדיקה צמ"א 

עיגון קשירה וקיבוע

קשירת ציוד לצורך הרמה וקיבוע
כולל חלוקות משקל בסיסיות

1 שעה

 

מערכות עבודה

מערכת מיקום ותמיכה ותילוי ( במידת הצורך )

1.5 שעות

 

מערכות אבטחה כללית

עיגון מה הוא – נקודות וקווי עיגון היכרות עם מערכות מניעת נפילה,בלימת נפילה, ומערכות מיקום ותמיכה.

הדגמה והתנסות בשטח

סה"כ

 

5.5 שעות

 ב. תכנית הדרכה לעבודה מעל לסולמות

מבוא

תכנית זאת דנה בפרטי ההדרכה של עובדים בסולמות , וכמו כן מנהלים , אנשי רכש וספקים העוסקים בסולמות, על מנת לאפשר  ידע  בעבודה עם ועל סולמות , במטרה למנוע תאונות עבודה , והתאמת  התכנית לנדרש בתקנות.

 

אוכלוסיית היעד
עובדים העוסקים בבמות הגברה ותאורה ועושים שימוש בסולמות.

 

שיטת ההדרכה
הדרכה ותרגול מעשי – בקבוצות של 10 חניכים לכל היותר .


ביצוע ההדרכה- ע"י מדריך עבודה בגובה שמוסד להכשרה נתן לו תעודת הכשרה לשמש מדריך באחד או יותר מתחומי העבודה שנקבעו בתקנות, לרבות מעל סולמות והוא רשום במרשם;


הערה
יודגש כי משך ההכשרה המוצעת לפרק זה, הינה הזמן המזערי והוא מחויב בהרחבות בהתאם לסוג
הכלים ואופי העבודה המבוצעת.נושא

פירוט

שעות לימוד

הערות

מבוא

סיכונים בעבודה על סולמות וסוגי סולמות.

15 דקות

 

דרישות בסיס כתנאי לשימוש בסולם

תקנים רלוונטים  ועיקרי הדרישות
א. חשיבות .
ב. זיהוי סולם בעל אישור תקן.

15 דקות

נקודות לבדיקה

בדיקת כל חלקי הסולם.
איכות, טיב , פסילה.

10 דקות

 

התאמת סוג הסולם לייעודו

אזור עבודה , גובה , צורך שימוש.

10 דקות

 

הצבת וקיבוע של סולם נייד 

בסיס, גובה , מכשולים.

עיוני: 10 דקות
מעשי: 20 דקות

שיטות קיבוע והצבה כולל הנפה לסולם שעין וסולם עצמאי .

מערכות אבטחה מיקום ותמיכה בעבודה על סולם נייד

מערכת מיקום ותמיכה
עיגון – על מבנה, על סולם ובמשולב
מערכת בלימת נפילה מרחבית נגללת
מערכת בלימת נפילה צירית אנכית

עיוני : 15 דקות
מעשי : 45 דקות

בהתאם לתקנה 8 בתקנות העבודה בגובה .
תרגול בנייה עליה וירידה על סולם שעין ועל סולם עצמאי

תרגול עבודה בגובה

לבוש, ציוד וכלים, ידיים.

עיוני: 10 דקות
מעשי: 20 דקות

 

סולם קבוע

בדיקה , תנאים לעבודה ואבטחה

עיוני : 10 דקות

 

מערכות אבטחה ועבודה על סולם קבוע

עיגון – מערכת אבטחה גמישה 
מערכת בלימת נפילה מרחבית נגללת
מערכת בלימת נפילה צירית אנכית

עיוני 10 דקות
מעשי 40 דקות

פרק זה יילמד באם במפעל קיימים סולמות קבועים.

סיכום ומשוב

 

10 דקות

במידה וזו התוכנית האחרונה ליום ההדרכה

סה"כ

עיוני ומעשי

3 שעות
4 שעות כולל סולמות קבועים

 ג. תוכנית הדרכה לבימות הרמה מתרוממות ועבודה בסלי הרמה (ללא פיקוד) בעגורן או ע"ג מלגזה.

מבוא

תכנית זאת עוסקת בהדרכה  ומתן כלים בסיסיים לעבודה בטוחה ,מתוך פיגומים ממוכנים , בימות הרמה מתרוממות (במני"ם), סלי הרמה המצוידים באמצעי פיקוד מתוך הסל , או סלי הרמה  המותקנים על מלגזות, טרקטורים , מעמיס טלסקופי ועגורנים  (למעט עגורן צריח) שאינם מצוידים באמצעי פיקוד מתוך הסל .

אוכלוסיית היעד
עובדים אשר במסגרת תפקידם עובדים בתדירות שונה מתוך המתקנים הללו.


שיטת ההדרכה
הדרכה עיונית ותרגול מעשי – בקבוצות של 10 חניכים לכל היותר .


ביצוע ההדרכה-  ע"י מדריך עבודה בגובה שמוסד להכשרה נתן לו תעודת הכשרה לשמש מדריך באחד או יותר מתחומי העבודה שנקבעו בתקנות, לרבות מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים והוא רשום במרשם;


הערה
תוכנית זו אינה באה להחליף את דרישות תקנת עגורנאים .
יודגש כי משך ההכשרה המוצעת לפרק זה, הינה הזמן המזערי והוא מחויב בהרחבות בהתאם לסוג
הכלים ואופי העבודה המבוצעת.נושא

פירוט

שעות לימוד

הערות

מבוא

היתכנות תאונות אם במות וסלים
במה מה היא – הגדרה וסוגי במות
סל הרמה מה הוא – הגדרה וסוגי סלים
כלים מאושרים לעבודה עם סל – הגדרות , ואישורים
תאונות אופייניות

1 שעה

 

דרישות החוק

תקנות עגורנאים לבמות וסלים
תקנת עבודה בגובה בנושא במות וסלים

45 דקות

 

הצבה נכונה

עקרונות יציבות
ביסוס, מומנטים וכוחות סטטיים ודינמים .
בחירת  סוג הבמה
בדיקת אזור העבודה
הוראות שימוש ובטיחות
גישה לנקודת עבודה
דרישות מהמפעיל , איסורים.

30 דקות

 

קשר וסימני איתות

בין המפעיל לבין העובד שבסל
בדיקות והכנות לפני שימוש

15 דקות

 

ניהול סיכונים והוראות בטיחות

ניהול סיכונים והוראות בטיחות לפני תחילת עבודה

15 דקות

 

מערכות אבטחה

מערכת אבטחה בעבודה מתוך במה/סל
ומעבר מסל לעץ / מבנה מתכת

15 דקות

 

תרגול מעשי

הפעלה מלמטה ומהבמה
הרמה והורדה
מעבר  
חילוץ בזמן חירום

1 שעה

כל חניך יתרגל לפחות פעם אחת את כל המוגדר בפרוט

סה"כ

 

4 שעות

 ד. תכנית לימודים ודרישות לעבודה על משטחי עבודה  

מבוא

תכנית זאת דנה בפרטי ההדרכה של עובדים אשר לצורך ביצוע עבודתם בתחום הבמות ההגברה התאורה והתפאורה מבצעים עבודתם על משטחי עבודה בגובה .

אוכלוסיית היעד
עובדים אשר מבצעים עבודתם בגובה על משטחים מוגבהים .

שיטת ההדרכה
הדרכה ותרגול מעשי – בקבוצות של 10 חניכים לכל היותר .


ביצוע ההדרכה- ע"י מדריך עבודה בגובה שמוסד להכשרה נתן לו תעודת הכשרה לשמש מדריך באחד או יותר מתחומי העבודה שנקבעו בתקנות, והוא רשום במרשם;

הערות
תכנית הכשרה זו אינה באה כתחליף לדרישות החוק, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים),התשמ"ו-1986 , אלא כתוספת.
יודגש כי משך ההכשרה המוצעת לפרק זה, הינה הזמן המזערי והוא מחויב בהרחבות בהתאם לסוג
הכלים ואופי העבודה המבוצעת.


נושא

פירוט

שעות לימוד

הערות

מבוא לבטיחות בגובה בעבודה על משטחי עבודה לרבות גגות ותקרות

 

משטחי עבודה מהם . סוגי משטחי עבודה בתחום ההגברה והתאורה והתיחסות אליהם כמערכות תנועה ומיקום : במות, תפאורות , סוגי חומרים , וכו'  

שעה

מצגת הכוללת סוגי משטחים שונים בתחום ההגברה והתאורה

זיהוי הסיכונים ודרכי מניעתם

זיהוי הסיכונים, דרכים להתמודדות עם סיכונים, יצירת מודעות לסיכונים הקיימים באתר, דרכים למניעת סיכונים

 

קווי עיגון

בניית עיגונים, קווי עיגון זמניים תיקניים אנכיים ואופקיים למערכות בלמת נפילה וריסון .

עיוני: 60 דקות

 

עבודה מעל משטחי עבודה לרבות במות תפאורות גגות ותקרות.
שימוש במערכת ריסון ובלימת נפילה

נהלי עבודה במשטחי  עבודה,גגות ותקרות ללא מעקה,הגנה היקפית ורשתות בטיחות , גידור מגן, פריטים המרכיבים את מערכת הריסון, סדר חיבור ,תקנים, פסילה ואחסנה. בניית קווי עיגון משולבים מערכות בלימת נפילה .

מעשי : 30 דקות לאדם

 

סה"כ

 

2 שעות
+ 30 דקות תרגול לאדם

 

ה . תכנית הדרכה לעבודה על מבני מתכת , בטראסים בפיגומים נייחים, פיגומים עצמאיים ניידים

(טראסים , פיגומים עצמאיים/ עצמאיים ניידים)
מבוא

תכנית זאת עוסקת בהדרכת העובדים על מבני מתכת .

אוכלוסיית היעד
עובדים מתחום במות הגברה ותאורה אשר במסגרת תפקידם בונים ועובדים על מבני מתכת זמניים וקבועים אשר עבודתם אינה  "טיפוס תרנים" .

שיטת ההדרכה
הדרכה עיונית ותרגול מעשי – בקבוצות של 10 חניכים לכל היותר .
ביצוע ההדרכה-  ע"י מדריך עבודה בגובה שמוסד להכשרה נתן לו תעודת הכשרה לשמש מדריך באחד או יותר מתחומי העבודה שנקבעו בתקנות, והוא רשום במרשם;

הערות
תכנית הכשרה זו אינה באה כתחליף לדרישות החוק, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988, בהקשרם למתקיני הפיגומים (בונה מקצועי לפיגומים)
יודגש כי משך ההכשרה המוצעת לפרק זה, הינה הזמן המזערי והוא מחויב בהרחבות בהתאם לסוג
הכלים ואופי העבודה המבוצעת.

 

 נושא ראשי

פירוט

שעות לימוד

הערות

מבוא למבנה מתכת

תקנים תקנות ודרישות החוק .
בדיקות מבנה מתכת –
קבוע – על פי התקנה  
זמני - ביסוס, יצוב , בניה , פרוק , בדיקה , ואחסנה

30 דקות

 

מערכות אבטחה ועבודה על מבני מתכת

מערכות מיקום ותמיכה
מערכות תנועה תיקניות .
מערכות אבטחה

2 שעה

מעשי

מערכות תנועה ומיקום

תנועה ומיקום באמצעות מערכות חבלים תקניות

4 שעות

מעשי על פי צורך המודרך

תרגול עבודה

בנייה פרוק ועבודה על מבני מתכת

30 דקות

מעשית

חילוץ עמיתים

חילוץ עמיתים עם ערכת חילוץ מובנית

שעה

 

סה"כ

 

4 שעות
8 שעות כולל מערכות תנועה

 

| דף הבית | מפת האתר | מי אנחנו | פרויקטים שעשינו | צור קשר | החברים שלנו | כל מה שרצית לדעת על עבודה בגובה | גלריית תמונות | סנפלינג | גלישת בנין (סנפלינג) | טיפוס תרנים | עבודה בגובה | טיפוס צוקים | בניית אתרים | עיצוב גרפי | עומרית ליבוביץ עיצוב ומיתוג | טיפוס הרים | טיולי סנפלינג | הדרכות עבודה בגובה | פורטל הדרכות | סולמות | הגברה ותאורה | קורס טיפוס צוקים | קורס סנפלינג | סנפלינג |